Історія природничо-географічного факультету почалася з 1930 року, коли була прийнята постанова про відкриття педагогічного інституту, до складу якого увійшов хіміко-біологічний факультет, а в 1935 році було створено природничо-географічний факультет. Підготовка вчителів на цьому факультеті здійснювалася до 1950 року. Враховуючи необхідність підвищення престижу природничої освіти, яка, безумовно, визначає рівень економічного розвитку країни, в найстарішому навчальному закладі області, Кіровоградському державному університеті імені Володимира Винниченка, відкривається нова сторінка історії природничо-географічного факультету.

Після тривалої перерви в 1993 році поновлюється підготовка вчителів хімії, біології та географії. Факультет структурно оформлюється, створюється кафедра природничо-географічних дисциплін, яка з часом перетворюється на три випускаючі кафедри, серед яких почесне місце займає кафедра хімії.
Висококваліфіковані фахівці кафедри передають студентам свої знання й досвід, готують майбутніх вчителів:

 • з 1993 року на спеціальності „Хімія і біологія” на денній формі навчання;
 • з 2000 року на спеціальності „Хімія” за напрямом підготовки 0101 „Педагогічні науки” на денній, екстернатній та післядипломній формі навчання;
 • з 2002 року – на спеціальності „Педагогіка та методика середньої освіти. Хімія” за напрямом підготовки 0101 „Педагогічні науки” на денній, екстернатній та післядипломній формі навчання;
 • з 2006 року – на спеціальності „Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія” за напрямом підготовки 0101 „Педагогічні науки” на денній формі навчання;
 • З 2007 року – на новій спеціальності „Хімія*”. Додаткова спеціальність „Біологія” за напрямом підготовки 0104 „Педагогічні науки” на денній, екстернатній формі навчання.

За час існування кафедри її очолювали такі досвідчені викладачі, як: к.х.н., доцент Лопатенко Л.М., д.г.н., професор Кривульченко А.І., к.х.н.. доцент Клоц Є.О. З 2008 року завідує кафедрою доцент, кандидат хімічних наук Бохан Ю.В.

За роки існування кафедри склався творчий науково-педагогічний колектив, який щороку поповнюється молодими перспективними викладачами, серед яких й талановиті випускники факультету. Одним із найважливіших напрямків роботи викладачів кафедри хімії є формування переконань учителя хімії, його екологічної культури. З метою підвищення ефективності засвоєння теоретичних знань та набуття практичних вмінь та навичок викладачі кафедри працюють за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з 1998 року. На кафедрі ведеться робота з комп’ютеризації навчання та контролю знань студентів. В комп’ютерному класі факультету проводиться модульний контроль знань студентів з хімічних дисциплін.

Викладачі кафедри намагаються впроваджувати інноваційний підхід, метою якого стає розвиток можливостей студентів засвоювати новий досвід на основі формування творчого й критичного мислення. Цей напрям породжує моделі навчання, що грунтуються на навчально-пошуковій, дослідницькій, моделюючій та інших формах організації освіти. Менш актуальною стає проблема суми знань, якою має оволодіти студент. Активізується спрямованість на оволодіння інструментаріями, технологіями пошуку та використання отриманих наукових знань.

Модульна система навчання програмного матеріалу потребує розробки нового методичного забезпечення з усіх дисциплін, викладання яких здійснюють викладачі кафедри хімії. З метою реалізації основних принципів Болонської Декларації проведено порівняльний аналіз хімічної освіти в провідних університетах країни та власної системи освітньої діяльності. За останні роки розроблено навчально-методичні комплекси за новими вимогами, що включають модульні робочі програми, структуру змістовних модулів, календарно-тематичні роботи студентів, плани семінарських занять, завдання до самостійної роботи та алгоритми їх розв'язування, рекомендовану основну та додаткову літературу.

На кафедрі практикується рейтингова система контролю знань, вмінь та навичок, яка допомагає підвищити відповідальність студентів за результати навчання, особисто контролювати свої успіхи та невдачі. Викладачі використовують мультимедійне оснащення під час лекційного викладання програмного матеріалу. Під керівництвом викладачів кафедри майбутні вчителі залучаються до науково-дослідної роботи, працюють в наукових гуртках, виконують курсові та дипломні роботи, тематика яких спрямована на використання сучасних технологій навчання для підвищення ефективності засвоєння шкільного курсу хімії.

Одним з найважливіших напрямків навчальної діяльності є самостійна робота студентів. Методична комісія кафедри приділяє даному питанню особливу увагу. З цією метою всі практикуми переведено на продуктивні методи навчання, які передбачають виконання кожним студентом індивідуального завдання з кількісним результатом. Останні роки здійснюється активна робота щодо навчально-методичного забезпечення організації самостійної роботи студентів. З цією метою викладачі кафедри видають практикуми та навчально-методичні посібники, що містять індивідуальні домашні завдання (ІДЗ) для самостійного опанування відповідних модулів, самостійні та модульні контрольні роботи та тести, перелік лабораторних робіт та інструкції з їх виконання, які виконуються студентами за певним графіком.

Більш ніж десятирічний досвід роботи кафедри за КМСОНР показав:

 • можливості даної системи підвищувати відповідальність не тільки студентів, а й викладачів до виконання своєї роботи;
 • створення більш досконалої системи навчання, перевірки та оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів – одна з важливих проблем організації навчальної діяльності студентів;
 • впровадження досягнень сучасної науки й передового педагогічного досвіду в практику – це основний резерв підвищення ефективності навчання та виховання.
 • Особистісно зорієнтовані технології:
 •  
  • здійснюють взаємний вплив і плідний розвиток педагога та його учнів на основі рівності в спілкуванні й партнерства в спільній діяльності;
  • надають допомогу в професійній діяльності, в ставленні до себе, до інших людей, до навколишнього світу, а в кінцевому результаті залучають до навчання, готують майбутнього педагога до безперервного навчання.

Науковці кафедри проводять педагогічний експеримент з діагностики та ефективності модульного навчання. Актуальні проблеми реформування освіти в сучасних умовах, питання вузівської та шкільної методики, певні технології навчання, розглядаються на засіданнях науково-методичного семінару кафедри. Результати роботи публікуються у відповідних наукових виданнях.

Однією з найважливіших форм роботи викладачів кафедри є залучення до навчання на факультеті здібної молоді. Багато років викладачі спрямовують свою діяльність на заохочення школярів до вивчення природничих дисциплін:

 • керують роботою секції хімії МАН, слухачами якої є учні 8-11 класів;
 • проводять заняття з абітурієнтами на підготовчих курсах (денна, вечірня та заочна форми навчання);
 • беруть участь в роботі комплексу „Неперервна освіта”, у виїзних приймальних комісіях;
 • працюють в регіональних центрах;
 • кафедра хімії є базовою у районі та області по проведенню університетських та обласних олімпіад школярів та студентів.

До всіх напрямків досліджень широко залучаються студенти. При кафедрі працює 2 наукових хімічних гуртка.
Під час роботи над курсовими та дипломними проектами майбутні вчителі хімії користуються фондами бібліотечних зібрань, газетними та дисертаційними фондами, а також фондами стародруків та рідкісних видань бібліотек м. Кіровограда (Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського, бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка) та м. Києва (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Національна науково - технічна бібліотека).