Kafedra GtaG 

Риси історії розвитку кафедри географії та геоекології

Підготовку фахівців-географів у місті Кіровограді почали здійснювати з 1935 р. за часів раніше існуючого Кіровоградського державного педагогічного (учительського) інституту імені О.С. Пушкіна (КДПІ) з перервами на 1941-1944 рр. та 1951-1993 рр.У повоєнні часи, до 1951 р., у КДПІ працювали такі відомі вчені-географи як економіко-географ, професор Синявський Антін Степанович; фізико-географи, геоморфологи Андрющенко Онуфрій Несторович, Галицький Василь Іванович, Галицька Надія Федорівна, Міщенко Гаврило Панасович, економіко-географи — Королюк Сидір Карпович, Заблоцький Іван Іванович. На кінець 1949-1950 навчального року на географічному факультеті КДПІ діяло три кафедри, - фізичної географії, економічної географії, природознавства, але саме тоді (1950 р.) рішенням Міністерства освіти України у Кіровоградському державному педагогічному інституті було припинено підготовку вчителів географії.

У 1986 р., вперше після припинення діяльності природничо-географічного факультету у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін педагогічного факультету А.І. Кривульченко поставив питання перед ректоратом інституту про необхідність відродження географічного факультету, що було здійснено з вересня 1993 р. Підготовчий етап був вкрай коротким, - з червня 1993 р. Протягом двох місяців доцентом А.І. Кривульченком було розроблено навчальні плани підготовки вчителів географії і англійської мови та географії і біології, сформовано склад викладачів та підготовлено необхідну матеріальну базу, зокрема сформовано фонд наукової та навчальної географічної літератури. Значний внесок у створенні фонду спеціальної літератури в цей час був зроблений завдяки допомозі ряду університетів України (Чернівецький, Київський, Львівський) та педагогічних інститутів (Вінницький, Мелітопольський). Важливою складовою бібліотечного фонду КДПУ і до сьогодні є географічна література, яка збереглася ще з довоєнних часів.

Перші два-три роки підготовка вчителів географії і біології велася при педагогічному факультеті, але фактично, створена з 1994 р. у КДПІ кафедра природничо-географічних дисциплін, була самостійним підрозділом, адже планування та організація навчальної роботи, в тому числі формування розкладу занять, здійснювались лише доцентом Кривульченком А.І. З самого початку існування підготовки географів у КДПІ кафедра приділяла особливу увагу підбору фахівців, розробці навчальних програм, закупівлі приладів та іншого обладнання, а також пошукам належного приміщення для факультету. Значна увага в цей час була приділена проведенню польових практик і не дивлячись на масові деструктивні процеси в країні, відсутність заробітної плати, розуміння з боку ректорату необхідності проведення таких практик, вони все ж проводились, - для студентів першого курсу, - геологічна та геоморфологічна, проходили на території Кіровоградської та Черкаської областей, а також на території гранітно-степового Побужжя у Миколаївській області. Перші польові практики для студентів другого та третього курсів були проведені, відповідно, на території Лівобережжя Нижнього Дніпра та у Гірському Криму, а також у Передкарпатті, Карпатах та у Закарпатті. Сформовані з 1994 р. навчальні традиції щодо проведення польових практик збереглися і до сьогодні, але вони стали ще більш змістовними та просторово ширшими.

З часу відновлення діяльності природничо-географічного факультету у КДПІ першими провідними викладачами кафедри природничо-географічних дисциплін, які забезпечували підготовку географів, були: к.г.н., доц. Кривульченко А.І.; к.б.н., доц. Мазур О.Л.; к.г.н., проф. Лещенко Г.П.; викладачі — Романюк П.М., Котляр А.В. Згодом, до викладацької діяльності долучилися: к. г.-м. н., доц. Вовк В.М., викладачі Сіденко В.М., Пропадуща О.Л, , а також на короткий проміжок часу, - д.б.н., проф. Сметана М.Г. та к.б.н., доц. Сметана Н.М. Ще пізніше підготовкою фахівців-географів у КДПУ почали опікуватися к.г.н., доц. Гелевера О.Ф., а також викладачі Колотуха О.В., Семенюк Л.Л. У наступні роки професійний склад кафедри змінювався як завдяки захисту дисертаційних робіт викладачів кафедри (Мирза-Сіденко В.М., Колотуха О.В., Семенюк Л.Л., Миргородська О.Л.), так і внаслідок поповнення своїми випускниками, які отримали науковий ступінь кандидата географічних наук і які стали високопрофесійними викладачами (доц. Домаранський А.О., ст. викладач Онойко Ю.Ю., ст. викладач Зарубіна А.В.).

З ініціативи А.І. Кривульченка у 2003 р. кафедра географії була трансформована у кафедру географії та геоекології. Нині цю кафедру очолює доктор географічних наук, професор Анатолій Іванович Кривульченко.Освітня діяльність кафедри географії та геоекології

Напрями освітньої діяльності

 • Освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання

Кафедра географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (КДПУ) здійснює підготовку фахівців за галуззю знань “Природничі науки”, напрямом «Географія», спеціальністю «Географія*», спеціалізацією «Краєзнавчо-туристична робота». Навчання проводиться за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР):
„бакалавр” (чотири роки навчання на базі загальної середньої освіти);
„спеціаліст” (один рік на базі ОКР «спеціаліст», 2.5 роки – на базі вищої негеографічної освіти для студентів післядипломної освіти);
„магістр”  (один рік на базі ОКР «бакалавр»).
Форми навчання для зазначених освітньо-кваліфікаційних рівнів: очна, заочна та екстернатна.
На факультеті історії і права викладачі кафедри географії та геоекології забезпечують підготовку вчителів історії за галуззю знань «Гуманітарні науки», напрямом «Історія», спеціальністю «Історія*» і спеціалізацією “Географія та краєзнавчо-туристична робота” (освітньо-кваліфікаційні рівні – „бакалавр”, „спеціаліст”; форми навчання – очна та заочна).

 • Проведення польових та виробничих практик

Невід’ємною складовою навчального процесу кафедри є польові та виробничі практики студентів. Польові навчальні практики студенти проходять як в межах території Кіровоградської області (метеорологічна, туристська та суспільно-географічна практики), так і в інших регіонах України. Більш детальна інформація щодо проведення кафедрою польових практик знаходиться на окремій сторінці сайту.
Важливою складовою діяльності кафедри географії та геоекології є також виробничі практики, зокрема педагогічні та економіко-статистична. Майбутні географи їх проходять на базі загальноосвітніх шкіл, установ краєзнавчо-туристичного спрямування, статистичного управління м. Кіровограда, КДПУ (асистентська практика для магістрів), а також у місцях майбутньої роботи випускників.

 • Підготовка науковців, викладачів вищих навчальних закладів

Для випускників магістратури та спеціалістів при кафедрі діє разова аспірантура зі спеціальності «Біогеографія і географія рунтів», яку очолює професор Кривульченко А.І.

 • Підготовчі курси з географії для абітурієнтів

Викладачі кафедри здійснюють підготовку абітурієнтів до вступу їх у вищі навчальні заклади, у зв’язку з чим в університеті щорічно проводяться чотиримісячні та восьмимісячні курси з географії, Дні відкритих дверей університету, виїзди викладачів в різні регіони Центральної України.

 • Підвищення кваліфікації вчителів географії

При Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти викладачі кафедри географії та геоекології традиційно читають лекції, організовують науково-практичні конференції та виїзні семінари-практикуми.

 • Підготовка школярів-переможців регіональних олімпіад з географії до участі у всеукраїнських олімпіадах

Викладачі кафедри, спільно з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти здійснюють консультування та тижневі заняття школярів-переможців регіональних олімпіад з географії.

 • Забезпечення діяльності Малої академії

Викладачі кафедри консультують, проводять періодичні заняття, керують, експертують виконання  учнями шкіл наукових робіт з географії, краєзнавства.

Перелік навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра географії та геоекології (денна форма навчання)

 

Секція
фізичної географії та геоекології

 

Секція
суспільної географії

загальне землезнавство
геологія
вступ до спеціальності
гідрологія
геоморфологія
метеорологія і кліматологія
географія рунтів з основами рунтознавства
природно-заповідні території
геоекологія
основи інформаційних технологій
фізико-географічне районування
ландшафтознавство
історична географія
біогеографія
загальні фізико-географічні
закономірності Землі
фізична географія материків і океанів
фізична географія України
методи географічних досліджень
основи наукових досліджень в географії
палеогеографія
меліоративна географія
історія та методологія географії
моніторинг природних ресурсів
меліоративна географія
теоретико-практичні основи дослідження природного різноманіття
основи екскурсійної справи та музеєзнавство
землеустрій та земельний кадастр
географія Кіровоградської області
основи теорії суспільної географії
геоінформаційні технології в географії

картографія з основами топографії
вступ до економічної і соціальної географії
географія культури
географія населення
основи техніки туризму
географія світового господарства
краєзнавство і туризм
суспільна географія України (суспільна та економічна географія України)
регіональна суспільна географія
туристичні ресурси світу
конструктивна географія
регіональна суспільна географії (регіональна соціальна та економічна географія)
теоретичні проблеми суспільної географії
міжнародний туризм
економічна і соціальна географія України
основи промислового,сільськогосподарського виробництва і транспорту
географія сільського господарства
суспільно-географічне картографування
геоурбаністика
рекреаційна географія
політична географія
спецкурс з краєзнавчо-туристичної роботи
методика викладання географії
методика викладання географії в старшій школі
методика викладання географії у вищій школі
методика організації краєзнавчо-туристичної роботи

 

Наукова діяльність кафедри географії та геоекології

Загальна наукова проблематика кафедри

„Систематика і функціонування ландшафтних комплексів Центральної та Південної України в умовах інтенсивного антропогенного пресингу, геоекологічні та соціально-географічні аспекти проблеми переходу Центральної України до сталого розвитку”.

Напрями наукової діяльності кафедри

А. Теоретико-практичні аспекти вирішення геоекологічних проблем України
Напрями:

 • ландшафтно-галогеохімічний (проф. Кривульченко А.І., доц. Домаранський А.О., ст. викладач Онойко Ю.Ю, ас. Мовчан С.В.);
 • геоекологічний (проф. Кривульченко А.І., доц. Мирза-Сіденко В.М., доц. Вовк В.М., доц. Домаранський А.О, ст. викл. Зарубіна А.В., здобувач);
 • гідролого-кліматологічний та рунтознавчий (проф. Кривульченко А.І., доц. Гелевера О.Ф, ст. викладач Онойко Ю.Ю., здобувач).

Б. Суспільно-географічна проблематика Центральної України
Напрями:

 • рекреаційно-географічний (доц. Колотуха О.В.; ст. викл. Зарубіна А.В.);
 • економіко-географічний (доц. Колотуха О.В.; доц. Семенюк Л.Л., викл. Маслова Н.М., ас. Онищенко Є.В.).

В. Методичні аспекти оптимізації вищої та середньої географічної освіти
Напрям:

 • оптимізація географічної освіти (проф. Кривульченко А.І., доц. Миргородська О.Л., викладач Маслова Н.М.).

Підготовка науково-педагогічних кадрів

За останні 5 років викладачами кафедри було захищено 5 кандидатських дисертацій, з них дві виконані на кафедрі географії та геоекології під керівництвом доктора географічних наук, проф. Кривульченка А.І: «Концепція ландшафтного різноманіття як основа оптимізації мережі природно-заповідного фонду (на прикладі Кіровоградської області)» (Домаранський А.О.); «Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогенних грунтів України (на прикладі межиріччя Дніпра-Молочна)» (Онойко Ю.Ю.). На стадії завершення знаходяться дві дисертаційні роботи випускників аспірантури КДПУ.

При кафедрі діє разова аспірантура зі спеціальністі «Біогеографія і географія рунтів», яку очолює професор Кривульченко А.І.

Зв’язки кафедри з іншими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами

Кафедра географії та геоекології співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами, організаціями та установами України, Росії, Польщі і Молдови.

Найбільш тісні зв’язки кафедра має з такими академічними установами як Інститут географїї НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут української мови НАН України, Національний науковий центр «Інститут рунтознавства та агрохімії» ім. О.Н. Соколовського УААН, Чорноморський біосферний заповідник НАН України, Карпатський біосферний заповідник Мінприроди України, Інститут степу Уральского відділення Російської Академії Наук.

Вже традиційними стали зв’язки з такими класичними університетами як Львівський ім. Івана Франка, Чернівецький ім. Юрія Федьковича, Таврійський ім. В.І. Вернадського, Київський ім. Тараса Шевченка, Одеський ім. І.І. Мечникова.  В останні часи налагоджені зв’язки з Оренбурзьким та Горно-Алтайським університетами Російської Федерації.

Плідними є зв’язки кафедри з Кіровоградською національною льотною академією України та такими педагогічними університетами країни як Київський ім. М.П. Драгоманова, Тернопільський ім. Володимира Гнатюка, Вінницький ім. Михайла Коцюбинського. Давні і плідні зв’язки кафедра географії та геоекології має з Каховською гідрогеолого-меліоративною експедицією, Кіровоградським управлянням водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України, Державним науково-виробничим підприємством «Картографія».