кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри (з 2009 р.)

Працює в університеті з 1991 р. Автор понад 165 наукових публікацій, серед них два навчальних посібники, рекомендовані МОН України – три видання «Репетитора (як навчитися грамотно писати)» (2004, 2007, 2016) та два видання «Культури наукової мови» у співавторстві (2011, 2012); дві наукові монографії в співавторстві «Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення» (2010), «Словозмінна парадигматика українських прізвищ» (2012); одноосібні навчальні посібники «Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія)» (2011), «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)» (2014), у співавторстві – «Наукова комунікація як складова фахової діяльності» (2015), «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування» (2015), «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2019), «Професійна комунікація» (2019) та інші.

кандидат філологічних наук, доцент 

Працює на кафедрі української мови з 1980 року, відколи закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педінституту ім. О. С. Пушкіна.

Кандидатську дисертацію «Валентність морфем в основах українських ойконімів» захистила в Дніпропетровському державному університеті

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій. Серед них: «Інверсійний словник ойконімів України», «Історія української мови. Курс лекцій», «Історія української мови: модульний курс», «Українська мова для майбутніх журналістів», «Історична граматика української мови (тренажер для підготовки до різних видів контролю)». У 2010 році вийшов навчальний посібник «Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика», який посів перше місце в номінації «Краще навчальне видання з філологічних наук» у Першому всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів «Університетська книга – 2010».

Викладає курси: «Історична граматика української мови».

Систематично проводить науково-дослідну роботу зі студентами, керує гуртком «Текстотворення як предмет вивчення лінгвістики», здійснює керівництво написанням курсових та магістерських робіт з історії української мови та сучасної української літературної мови.

Відмінник освіти України, нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 

кандидат філологічних наук, доцент

В університеті працює з 1989 року. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію «Антропонімікон сучасного українського сатиричного роману» під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Поляруш Тамари Іванівни.

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних публікацій. Серед них два посібники, рекомендовані МОН України: «Учімо найсвятішого» та «Вступ до мовознавства», навчально-методичні посібники для студентів філологічного факультету «Практичні завдання. Словотвір. Морфеміка», «Морфологія. Зошит для практичних робіт» (у співавторстві), наукові розвідки з лінгводидактики та лінгвостилістики в українських та закордонних виданнях.

Член науково-методичної комісії МОН України з розробки стандартів, експертка Національного агентства із забезпечення якості освіти, член методичної ради ДУ «Український інститут розвитку освіти», експертка відеоуроків Всеукраїнської школи онлайн.

кандидат філологічних наук, доцент

 Працює в університеті з 2010 року. Автор 42 наукових публікацій, серед яких:  

 монографія "Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення" у співавторстві з проф.С.Л.Ковтюх (2010 рік); 

 навчальний посібник  "Культура наукової мови" у співавторстві з проф. С.Л.Ковтюх (2012р), рекомендований Міністерством освіти і науки України

Викладає курси:

- сучасна українська літературна мова;
- культура мовлення;
- українська мова в редакторській діяльності;
- українська мова (за професійним спрямуванням).

кандидат філологічних наук, доцент 

На кафедрі української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка працює з 1993 року. У 1996 році в Одеському університеті імені І. І. Мечникова захистила кандидатську дисертацію «Валентність суфіксів -ець і -ок в українській мові».

Автор понад 170 наукових публікацій, серед них три навчальні посібники, рекомендовані МОН України, – «Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Таблиці, схеми» (2008, 2013); «Інформаційно-аналітична діяльність» (2011, 2016), «Практичний курс української мови» (2011, 2015, 2018), «Збірник диктантів з української мови» (2018), «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис (Словосполучення. Просте неускладнене речення)» (2014, 2017, 2020).

кандидат філологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1993 року. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Валентність суфікса  -иц(я) в апелятивах української мови» в Дніпропетровському державному університеті.

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних  публікацій. Серед них статті, надруковані у фахових збірниках, закордонні видання та навчальні посібники «Українська мова в журналістській діяльності (фонетика, орфоепія, лексикологія, фразеологія)» (2018); «Курс лекцій і практичних занять зі старослов’янської мови» (Рекомендовано вченою радою ЦДПУ, протокол № 12 від 29 травня 2018 р.); «Історичні засади вивчення слов’янських мов. Частина 1. Старослов’янська мова» (2019) та ін.

кандидат філологічних наук, доцент

На кафедрі української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка працює з 1993 року. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію «Антропонімія Північного Степу України». Автор понад 80 наукових публікацій, серед них: «Основи лінгвістичної комунікації» (2017), «Українська мова за професійним спрямуванням» (2018), «Український правопис» (2018), «Стилістика та культура української мови» (2018), «Робочий зошит з українського правопису» (2019), «Робочий зошит зі стилістики української мови» (2020), «Українська мова за професійним спрямуванням. Практичний курс для студентів мистецького факультету» (2020), «Професійна комунікація» (2021).

кандидат філологічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1994 р. автор понад 30 наукових публікацій з проблем семантики і структури діалектної лексики, співавтор „Словника народних географічних термінів Кіровоградщини”, автор монографії «Семантика народних географічних термінів Кіровоградщини”.

Читає курси:

- діалектологія української мови; - українська мова за професійним спрямуванням; - сучасна українська літературна мова.

кандидат філологічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1991 р. Автор понад 20 наукових праць з проблем лінгвістики тексту.

Читає курси:

- сучасна українська літературна мова;
- українська мова за професійним спрямуванням:
- ділова українська мова;
- методика навчання української мови.

Автор навчально-методичних посібників „Українська мова за професійним спрямуванням” (Кіровоград .2008), „Ділова українська мова” (Кіровоград, 2010).

кандидат філологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Позиційна структура речень із займенниковими компонентами» (2004).

Коло наукових інтересів: синтаксис української мови, формально-синтаксичний і семантико-синтаксичний аспекти вивчення синтаксичних одиниць; стилістичні функції морфологічних і синтаксичних одиниць.

Здійснює підготовку кадрів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Має понад 50 публікацій. Найважливіші наукові праці:

навчально-методичні посібники: «Історія науки і техніки: навчально-методичний посібник»; «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: навчально-методичний комплекс»; «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Практичні завдання. Ч. І.»; «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Практичні завдання. Ч. ІІ.»; «Практичні завдання. Словотвір. Морфеміка», «Морфологія. Зошит для практичних робіт» ( у співавторстві).

Навчальний посібник: «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Просте ускладнене речення. Складне речення».

кандидат філологічних наук, доцент

Читає дисципліни: «Основи журналістики», «Професійні стандарти журналістської діяльності», «Теорія і методика журналістської творчості», «Медіакритика».

E-mail: natali.fenko@gmail.com 

Наукові інтереси: медіакритика як нова галузь журналістики, система захисту мозку і душі сучасної людини від агресії медійного бізнесу

кандидат філологічних наук, доцент

Читає дисципліни: «Новітні медіа», «Газетно-журнальне виробництво», «Електронні видання», «Сучасна публіцистика», «Журналістика даних».

E-mail: iratkachenko7@gmail.com

Наукові інтереси: публіцистичний дискурс, медіабрендинг, медіаосвіта, сучасні соціальні комунікації, розробка медійних проектів, проектний менеджмент у журналістиці, громадські медіа.

кандидат філологічних наук, старший викладач

Читає дисципліни: «Агенційна журналістика» , «Реклама і зв᾿язки з громадськістю», «Основи наукових досліджень», «Інтернет-журналістика», «Медіаменеджмент».

E-mail: rom.ann@i.ua

Наукові інтереси: Дискурсивні дослідження (зокрема, дослідження медіадискурсу, художнього, публіцистичного, рекламного дискурсу); Лінгвістична синергетика; Лінгвістика тексту.

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Читає дисципліни: «Масова комунікація та інформація», «Видавнича справа та редагування», «Види редагування», «Книжкові видання».

Наукові інтереси: науковий дискурс, редагування різних видів тексту, художньо-технічне оформлення книги.

старший викладач

Читає дисципліни: «Історія української журналістики», «Історія зарубіжної журналістики», «Теорія журналістики», «Кросмедійна журналістика».

Наукові інтереси: Історія журналістики, дискурсивний аналіз.

E-mail: snipson@meta.ua

старший лаборант

E-mail: aneta53@bigmir.net

лаборант

Закінчила Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка у 2018 році. В університеті працює з 2017 року на посаді лаборанта кафедри української мови.

З вересня 2020 року – аспірант кафедри української та зарубіжної літератури.