кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри (з 2009 р.)

Працює в університеті з 1991 р. Автор понад 165 наукових публікацій, серед них два навчальних посібники, рекомендовані МОН України – три видання «Репетитора (як навчитися грамотно писати)» (2004, 2007, 2016) та два видання «Культури наукової мови» у співавторстві (2011, 2012); дві наукові монографії в співавторстві «Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення» (2010), «Словозмінна парадигматика українських прізвищ» (2012); одноосібні навчальні посібники «Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія)» (2011), «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)» (2014), у співавторстві – «Наукова комунікація як складова фахової діяльності» (2015), «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування» (2015), «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2019), «Професійна комунікація» (2019) та інші.

Сформовано наукову школу професора С.Л. Ковтюх «Актуальні проблеми граматики та лексикології української мови». Захищено 5 кандидатських дисертацій під її керівництвом. Визнана найкращим науковцем університету в галузі філологічних наук за підсумками 2017 р. Посіла перше місце в університетському конкурсі на найкраще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в галузі соціально-гуманітарних предметів за навчально-методичний комплекс курсу «Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія)» 2018 р.

Читає курси: «Сучасна українська літературна мова (вступ, лексикологія, фразеологія, лексикографія)», «Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія)», «Сучасна українська літературна мова (морфеміка, словотвір, морфологія)» для студентів ОР «Бакалавр»; «Морфологічна парадигматика іменника в сучасній українській мові», «Ономастика» для студентів ОР «Магістр»; «Науковий стиль української мови», «Методологія лінгвістичних досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD).

Розробила дві дисципліни за вільним вибором бакалавра: «Український правопис: історія, інновації, перспективи», «Культура наукової мови».

Наукові інтереси: ономастика, морфологічна парадигматика, фонетика, фонологія, графіка, орфографія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, граматика сучасної української мови, лінгводидактика тощо.